CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thẩm định dự án đầu tư là quá trình kiểm tra, xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản của một DAĐT nhằm đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án trên cơ sở đó ra quyết định đầu tư và cấp phép đầu tư.

Công ty đầu tư và Quản lý dự án IPM là tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực lập dự án đầu tư và quản lý dự án, chúng tôi xin thông tin đến Quý khách hàng một số nội dung liên quan đến các phương pháp thẩm định dự án đầu tư như sau:

Việc thẩm định dự án được tiến hành theo một trình tự từ tổng quát đến chi tiết, kết luận trước làm tiền đề cho kết luận sau

2 Thẩm định tổng quát

Dựa vào các chỉ tiêu cần thẩm định để xem xét tổng quát, đánh giá một cách chung nhất tính đầy đủ, tính phù hợp, hợp lý của dự án. Thẩm định tổng quát cho phép hình dung khái quát dự án, hiểu rõ quy mô, tầm quan trọng của dự án.

Thẩm định tổng quát khó phát hiện được các vấn đề cần bác bỏ hoặc các sai sót cần được bổ sung, sửa đổi

  • Thẩm định chi tiết

Là đi sâu vào từng nội dung của dự án. Trong từng nội dung thẩm định đều có những ý kiến nhận xét, kết luận về sự đồng ý hay bác bỏ về chấp nhận hay sửa đổi

  • Phương pháp so sánh đối chiếu các chỉ tiêu

Đây là phương pháp hay sử dụng trong thẩm định dự án đầu tư. So sánh các chỉ tiêu nhằm đánh giá tính hợp lý và tính ưu việt của dự án để có sự đánh giá đúng khi thẩm định dự án. So sánh các chỉ tiêu trong trường hợp sau:

  • Các chỉ tiêu trong trường hợp có dự án và chưa có dự án
  • Các chỉ tiêu của dự án tương tự (đã được phê duyệt hay thực hiện)
  • Các định mức, hạn chế, chuẩn mực đang được áp dụng
  • Trường hợp trong nước không có chỉ tiêu
  • Ngoài ra còn có: Phương pháp phân tích độ nhạy, Phương pháp dự báo, Phương pháp triệt tiêu rủi ro
  • Trong việc sử dụng phương pháp so sánh cần chú ý, các chỉ tiêu dùng để tiến hành so sánh phải được vận dụng phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của dự án và doanh nghiệp, tránh khuynh hướng so sánh máy móc cứng nhắc


Trả lời