Đặc khu hành chính kinh tế: Điều gì hấp dẫn các nhà đầu tư?