PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN LƯU CHO DỰ ÁN

Bảng ngân lưu của dự án cung  cấp những thông tin hữu ích cho những người ra quyết định (nhà quản trị, nhà cho vay, các cổ đông, các nhà đầu tư,…) trong việc phân tích, dự đoán dòng tiền trong tương lai. Do đó, xây dựng kế hoach ngân lưu cho dự án là một việc quan trọng và cần thiết.

Công ty đầu tư và quản lý dự án IPM chúng tôi là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập dự toán, thẩm tra dự toán. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hotline: 0961897854

 1. Ngân lưu ròng là gì?

Ngân lưu ròng (hay còn gọi là ngân lưu tự do) là dòng tiền cuối cùng chỉ thuộc về những người có quyền lợi trong dự án là chủ sở hữu và chủ nợ. Nói một cách khác, ngân lưu ròng của dự án bằng ngân lưu của chủ sở hữu cộng với ngân lưu của chủ nợ.

Dự án được thẩm định về mặt tài chính được dựa trên việc ước lượng và đánh giá ngân lưu ròng.

Ngân lưu tài chính khác với các khoản thu và chi về mặt kế toán. Do vậy, đối với từng hạng mục ngân lưu, như chi phí đầu tư, doanh thu, chi phí hoạt động và bảo trì, chi trả lãi vay và nợ gốc, thuế, ta đều phải xác định những khoản nào thuộc về ngân lưu tài chính và những khoản nào không.

 1. Mục đích việc phân tích ngân lưu

a. Phân tích ngân lưu để làm gì?

Nhận thêm nhiều thông tin rất quan trọng mà bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập không thể.

 • Biết được trong kỳ kinh doanh, doanh nghiệp đã chi mua sắm (thu bán thanh lý) bao nhiêu đối với tài sản cố định.
 • Biết  được trong kỳ kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài trợ ra sao.
 • Có lãi mà không có tiền, và ngược lại
 • Giải thích sự thay đổi (tăng, giảm) trong tồn quỹ tiền mặt giữa cuối kỳ và đầu kỳ.

b. Mục đích

 • Lý giải sự thay đổi trong tồn quỹ tiền mặt (giữa số cuối kỳ và đầu kỳ).
 • Giải thích nguồn tiền mặt đã được tạo ra bằng cách nào và đã được chi tiêu như thế nào trong kỳ kinh doanh đã qua.
 • Tính toán và báo cáo ngân lưu ròng cho mỗi hoạt động: kinh doanh, đầu tư, và tài chính.
 • Chỉ ra mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng và ngân lưu ròng.
 • Đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn.
 1. Các phương pháp xây dựng kế hoạch ngân lưu cho dự án

a. Phương pháp ngân lưu trực tiếp

 • Ngân lưu ra( dòng chi): là tất cả các khoản chi đưa vào dòng chi: chi đầu tư, chi tài chính, chi sản xuất kinh danh,…. Ký hiệu: Ct ; Ct>0 với t: 0-n
 • Ngân lưu vào( dòng thu): là tất cả khoản thu dựa vào dòng thu: đầu tư, tài chính, sản xuất kinh danh,…. Ký hiệu: Bt ; Bt.>0 với t: 0-n

=> Lưu ý: các khoản chi phí khấu hao và chi phí lãi vay trong thời gian khai thác vừa là chi phí (ngân lưu ra), vừa là lợi ích (ngân lưu vào). Vì vậy phải thể hiện Cvà Bt triệt tiêu.

 • Ngân lưu ròng (dòng tiền ròng): là tất cả các khoản tiền ròng. Ký hiệu: CFt với t: 0-n

 -Công thức tính: CFt = Bt  – Ct

b. Phương pháp ngân lưu gián tiếp

Ngân lưu ra( dòng chi): là chi phí đầu tư không bao gồm chi phí hoạt động và chi phí tài chính,… Ký hiệu: Ct ; Ct<0 với t: 0-n

Ngân lưu vào( dòng thu):  là thu nhập hoàn vốn đầu tư ban đầu,  sau khi đã trừ các chi phí và nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Ký hiệu: Rt với t:0-n

Công thức: R= LRt + KHt + r + SV

Trong đó:

 • LRt : lợi nhuận ròng
 • KHt: khấu hao
 • R: lãi vay
 • SV: giá trị thu hồi

Ngân lưu ròng (dòng tiền ròng): là bao gồm các khoảng tiền ròng. Ký hiệu: CFt với t:0-n

Công thức:  CFt = Ct +  Rt

 1. Một số lưu ý
 • Xây dựng kế hoạch ngân lưu cho dự án sử dụng phương pháp ngân lưu trực tiếp thường là: dự án sản xuất kinh danh, dự án công nghiệp, dự án bất động sản phức tạp,…
 • Xây dựng kế hoạch ngân lưu cho dự án sử dụng phương pháp ngân lưu gián tiếp thường là: dự án bất động sản đơn giản, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng,…

Nếu Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn. Hotline: 0961897854Trả lời